ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Rigó Gréta Karina EV. (kisadózó), superDog box által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, illetve tájékoztatást nyújtson az általa végzett adatkezelésről. A jelen Szabályzat célja továbbá annak biztosítása, hogy a SEA 2000 SZOLGÁLTATÓ BT. (kisadózó), superDog box által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, megkülönböztetés nélkül biztosítva legyen, hogy jogait és törvényes érdekeit, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az Adatkezelő SEA 2000 SZOLGÁLTATÓ BT. (kisadózó), superDog box fenntartja a jogát arra, hogy adatvédelmi politikáját és egyben a jelen Szabályzat tartalmát az általa nyújtott szolgáltatások változása esetén, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, egyoldalúan módosítsa. Jelen szabályzat bármilyen változásáról az Adatkezelő az érintetteket a változással egyidejűleg értesíti a www.superdogbox.com honlapon.


Az Adatkezelő személye
Az adatkezelő teljes neve: Rigó Gréta Karina EV.
Székhely: 1094. Budapest, Tűzoltó Utca 
Telefonszám: +36-30-414-9195
E-mail cím: superdogbox@gmail.com

A kezelt személyes adatok köre:
- név
- lakcím
- szállítási cím
- telefonszám
- e-mail cím

Az adatkezeléssel érintett személyek köre
Azon természetes személyek, akik a www.superdogbox.com oldalon rendelést adnak le. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy, az érintett felel. Az érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ezen felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címhez regisztrált.
 

Az adatkezelés jogalapja, célja, módja
Az adatkezelésre a www.superdogbox.com internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes hozzájáruló nyilatkozata alapján kerül sor, amelyet a rendelés leadása során, a feltételek és a jelen szabályzatban foglaltak elfogadásával történik meg, amellyel a közölt személyes adatok felhasználásra kerülhetnek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldalon történő rendelés leadásával, regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával adja meg.
A hivatkozott jogszabályhely alapján: “Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.”
Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának, igénybevételének biztosítása. Az Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az érintettel való kapcsolattartás, részére a honlap szolgáltatásainak igénybevétele lehetőségének biztosítása.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja.
 

Az adatkezelés időtartama
A megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett kérésére bármikor – vissza nem állítható módon, véglegesen – törli.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre a honlapon, illetve a honlapot vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az Adatkezelő nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát és hibamentességét, az üzemzavar miatt esetlegesen bekövetkező károkért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett felhasználó a szolgáltatás (levelező felület, hírlevélre történő feliratkozás) használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Budapest, 2020.01.27.

0
 .